जम्मा प्रकाशन: 9
आ.व. २०७९/८० मा कफीको क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम मागको लागि निवेदन फाराम
आ.व. २०७९/८० मा आँप/लिचि जोन अन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुको प्रस्ताव/आवेदन पेश गर्नको लागि निवेदनको ढाँचा एवं फाराम
आ.व. २०७९/८० मा भैंसी जोन अन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुको प्रस्ताव/आवेदन पेश गर्नको लागि निवेदनको ढाँचा एवं फाराम
आ.व. २०७९/८० मा सुन्तला सुपरजोन तथा मसलाबाली(अदुवा/वेसार) जोन अन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुको प्रस्ताव/आवेदन पेश गर्नको लागि निवेदनको ढाँचा एवं फाराम
आ.व. २०७९/८० को लागि सुन्तला सुपरजोन-आँप/लिचि जोन-कफि सुपरजोन अन्तर्गत सूचिकृत/नविकरण हुनको लागि निवेदनको ढाँचा एवं फाराम
आ.व. २०७९/८० को लागि मसलाबाली(अदुवा/वेसार) जोन अन्तर्गत सूचिकृत/नविकरण हुनको लागि निवेदनको ढाँचा एवं फाराम
आ.व. २०७९/८० को लागि भैंसी जोन अन्तर्गत सूचिकृत/नविकरण हुनको लागि निवेदनको ढाँचा एवं फाराम
पशुसेवा प्राविधिक पाठयक्रम
कृषि सेवा प्राविधिक पाठ्यक्रम