जम्मा प्रकाशन: 15
मेशिनरी ‍औजार तथा अन्य कार्यक्रम माग निवेदन एवं फाराम
साना सिँचाई कार्यक्रम माग निवेदन एवं फाराम
नर्सरी/बीउ श्रोत केन्द्र/नर्सरी श्रोत केन्द्र कार्यक्रम माग निवेदन एवं फाराम
चक्लाबन्दी कार्यक्रम माग निवेदन एवं फाराम
परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल (Project Implementation Manual)
कृषि उपज भण्डारण घर निर्माण कार्यन्वयन कार्यविधि - २०७५
जैविक विषादी उत्पादन प्रयोगशाला निर्माण कार्यक्रम कार्यविधि - २०७५
सघन फलफुल विकास कार्यक्रम संचलन कार्यविधि -२०७५
कृषि उपज प्रशोधन कारखाना स्थापना अनुदान कार्यविधि - २०७५
शित भण्डार गृह स्थापना कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि - २०७४
कृषि डायरी २०७६
कृषि शिक्षा अनुसन्धान र प्रसार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि - २०७४
एकिकृत सामुदायिक नमुना आधुनिक कृषि फार्म स्थापना कार्यक्रम संचालन कार्यविधि
पशुसेवा प्राविधिक पाठयक्रम
कृषि सेवा प्राविधिक पाठ्यक्रम