जम्मा प्रकाशन: 22
वार्षिक कार्यक्रम तथा प्रगति पुस्तिका २०७९/८०
आ.व. २०७९/८० मा कफीको क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम मागको लागि निवेदन फाराम
कृषि डायरी २०७५
कृषि डायरी २०७८
कृषि डायरी २०७७
आ.व. २०७९/८० मा आँप/लिचि जोन अन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुको प्रस्ताव/आवेदन पेश गर्नको लागि निवेदनको ढाँचा एवं फाराम
आ.व. २०७९/८० मा भैंसी जोन अन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुको प्रस्ताव/आवेदन पेश गर्नको लागि निवेदनको ढाँचा एवं फाराम
आ.व. २०७९/८० मा सुन्तला सुपरजोन तथा मसलाबाली(अदुवा/वेसार) जोन अन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुको प्रस्ताव/आवेदन पेश गर्नको लागि निवेदनको ढाँचा एवं फाराम
आ.व. २०७९/८० को लागि सुन्तला सुपरजोन-आँप/लिचि जोन-कफि सुपरजोन अन्तर्गत सूचिकृत/नविकरण हुनको लागि निवेदनको ढाँचा एवं फाराम
आ.व. २०७९/८० को लागि मसलाबाली(अदुवा/वेसार) जोन अन्तर्गत सूचिकृत/नविकरण हुनको लागि निवेदनको ढाँचा एवं फाराम
आ.व. २०७९/८० को लागि भैंसी जोन अन्तर्गत सूचिकृत/नविकरण हुनको लागि निवेदनको ढाँचा एवं फाराम
परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल (Project Implementation Manual)
कृषि उपज भण्डारण घर निर्माण कार्यन्वयन कार्यविधि - २०७५
जैविक विषादी उत्पादन प्रयोगशाला निर्माण कार्यक्रम कार्यविधि - २०७५
सघन फलफुल विकास कार्यक्रम संचलन कार्यविधि -२०७५
कृषि उपज प्रशोधन कारखाना स्थापना अनुदान कार्यविधि - २०७५
शित भण्डार गृह स्थापना कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि - २०७४
कृषि डायरी २०७६
कृषि शिक्षा अनुसन्धान र प्रसार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि - २०७४
एकिकृत सामुदायिक नमुना आधुनिक कृषि फार्म स्थापना कार्यक्रम संचालन कार्यविधि