सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
शीत भण्डार गृह निर्माण सहयोग कार्यक्रमको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना 2078-09-16 2078-10-06
भैँसी जोन अन्तर्गको कार्यक्रमहरु सञ्चालनको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना 2078-09-01 Closed !!!
कार्यक्रम सञ्चालनको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना 2078-06-11 Closed !!!

प्रकाशनहरु

शीत भण्डार गृह निर्माण सहयोग कार्यक्रमको लागि निवेदन
भैँसी जोन विकास कार्यक्रम मागको लागि निवेदन
मेशिनरी ‍औजार तथा अन्य कार्यक्रम माग निवेदन एवं फाराम
साना सिँचाई कार्यक्रम माग निवेदन एवं फाराम
नर्सरी/बीउ श्रोत केन्द्र/नर्सरी श्रोत केन्द्र कार्यक्रम माग निवेदन एवं फाराम
कृषि डायरी २०७६
शीत भण्डार गृह निर्माण सहयोग कार्यक्रमको लागि निवेदन
भैँसी जोन विकास कार्यक्रम मागको लागि निवेदन
मेशिनरी ‍औजार तथा अन्य कार्यक्रम माग निवेदन एवं फाराम
साना सिँचाई कार्यक्रम माग निवेदन एवं फाराम
परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल (Project Implementation Manual)
कृषि उपज भण्डारण घर निर्माण कार्यन्वयन कार्यविधि - २०७५
जैविक विषादी उत्पादन प्रयोगशाला निर्माण कार्यक्रम कार्यविधि - २०७५
सघन फलफुल विकास कार्यक्रम संचलन कार्यविधि -२०७५