जम्मा प्रकाशन: 5
वार्षिक कार्यक्रम तथा प्रगति पुस्तिका २०७९/८०
कृषि डायरी २०७५
कृषि डायरी २०७८
कृषि डायरी २०७७
कृषि डायरी २०७६