जम्मा सूचना: 27
बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
सुचीकृत/नवीकरण हुने सम्बन्धी सूचना 2080-06-05 Closed !!!
कार्यक्रम माग गर्ने सम्बन्धी सूचना सुन्तला 2080-06-05 Closed !!!
आँपलिची जोन कार्यक्रम माग गर्ने सूचना 2080-06-05 Closed !!!
गाई भैंसी जोन कार्यक्रम माग सम्बन्धी 2080-06-05 Closed !!!
सूचीकृत तथा प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचनाको म्याद थप गरिएको 2080-06-05 2080-07-15
कफीको क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम माग सम्बन्धि सूचना। 2079-12-26 Closed !!!
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ! 2079-09-25 Closed !!!
नायव पशु सेवा प्राविधिक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना 2079-09-05 Closed !!!
नायव प्राविधिक सहायक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना 2079-09-04 Closed !!!
नायव प्राविधिक सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा (सेवा करार) 2079-08-27 Closed !!!
नायव पशु सेवा प्राविधिक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा (सेवा करार) 2079-08-27 Continuous
प्रयोगशाला भवन निर्माण सम्बन्धि राष्ट्रियस्तरको खुल्ला बोलपत्र आव्हानको सूचना 2079-08-20 Closed !!!
ना.प्रा.स. र ना.प.से.प्रा. पदहरुको लिखित परीक्षा सञ्चालनको लागि परीक्षा केन्द्र तोकिएको सम्बन्धि सूचना 2079-06-13 Closed !!!
कृषि तथा पशु सेवा प्राविधिकहरुको अन्तिम स्वीकृत नामावली 2079-06-09 Closed !!!
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना,परियोजना व्यवस्थापन एकाइ ललितपुरको पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना 2079-05-16 Closed !!!
कृषि प्राविधिक (कृषि अधिकृत, पशुविकास अधिकृत, ना.प्रा.स. र ना.प.से.प्रा.) हरुको लागि पाठ्यक्रम 2079-05-16 Closed !!!
कृषि प्राविधिक (कृषि अधिकृत, पशुविकास अधिकृत, ना.प्रा.स. र ना.प.से.प्रा.) हरुको विज्ञापनको लागि दरखास्त फाराम 2079-05-16 Closed !!!
ना.प्रा.स. र ना.प.से.प्रा. पदको लागि दरखास्त फाराम बुझाउनको लागि दस्तुर बुझाउने विवरण 2079-05-16 Closed !!!
आ.व. २०७९/८० को सूचिकृत/नविकरण तथा विभिन्न कार्यक्रमहरुको आवेदन/प्रस्तावहरु माग सम्बन्धि सूचनाहरुको म्याद थपिएको सूचना 2079-05-14 Closed !!!
आ.व. २०७९/८० को लागि सूचिकृत/नविकरण हुने सम्बन्धि सूचना 2079-04-15 Closed !!!