जम्मा सूचना: 8
बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
आ.व. २०७९/८० को लागि सूचिकृत/नविकरण हुने सम्बन्धि सूचना 2079-04-15 2079-05-13
आ.व. २०७९/८० मा आँप/लिचि जोन अन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुको प्रस्ताव/आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना 2079-04-15 2079-05-13
आ.व. २०७९/८० मा भैंसी जोन अन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुको प्रस्ताव/आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना 2079-04-15 2079-05-13
आ.व. २०७९/८० मा सुन्तला सुपरजोन र मसलाबाली जोन अन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुको प्रस्ताव/आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना 2079-04-15 2079-05-13
Invitation for Electronic Bids for the Procurement of Supply, Delivery, Installation & Demonstration of Soil Laboratory Equipment's at Chapakot Municipality-10, Syangja. 2078-12-10 Closed !!!
Invitation for Bids for the Procurement of Construction of Cold Storage Building 2078-11-30 Closed !!!
शीत भण्डार गृह निर्माण सहयोग कार्यक्रमको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना 2078-09-16 Closed !!!
सुन्तला खेतिमा माघ महिनामा गरिने कार्यहरु 2077-10-19 Closed !!!