सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
सुचीकृत/नवीकरण हुने सम्बन्धी सूचना 2080-06-05 Closed !!!
कार्यक्रम माग गर्ने सम्बन्धी सूचना सुन्तला 2080-06-05 Closed !!!
आँपलिची जोन कार्यक्रम माग गर्ने सूचना 2080-06-05 Closed !!!

प्रकाशनहरु

वार्षिक कार्यक्रम तथा प्रगति पुस्तिका २०७९/८०
आ.व. २०७९/८० मा कफीको क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम मागको लागि निवेदन फाराम
कृषि डायरी २०७५
कृषि डायरी २०७८
कृषि डायरी २०७७
वार्षिक कार्यक्रम तथा प्रगति पुस्तिका २०७९/८०
कृषि डायरी २०७५
कृषि डायरी २०७८
कृषि डायरी २०७७
आ.व. २०७९/८० मा कफीको क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम मागको लागि निवेदन फाराम
आ.व. २०७९/८० मा आँप/लिचि जोन अन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुको प्रस्ताव/आवेदन पेश गर्नको लागि निवेदनको ढाँचा एवं फाराम
आ.व. २०७९/८० मा भैंसी जोन अन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुको प्रस्ताव/आवेदन पेश गर्नको लागि निवेदनको ढाँचा एवं फाराम
आ.व. २०७९/८० मा सुन्तला सुपरजोन तथा मसलाबाली(अदुवा/वेसार) जोन अन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुको प्रस्ताव/आवेदन पेश गर्नको लागि निवेदनको ढाँचा एवं फाराम
परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल (Project Implementation Manual)
कृषि उपज भण्डारण घर निर्माण कार्यन्वयन कार्यविधि - २०७५
जैविक विषादी उत्पादन प्रयोगशाला निर्माण कार्यक्रम कार्यविधि - २०७५
सघन फलफुल विकास कार्यक्रम संचलन कार्यविधि -२०७५